விளம்பரம்

நிலவின் (சந்திர) இருப்பின் படி தமிழ் ஜாதக யோகங்கள்


சந்திர யோகங்கள், ஆருடம் கணிப்பவர்கள் பலர் எல்லாமும் திங்கள் - திங்கள் இருப்பிடத்திற்கு ஒப்ப பிற கோள்கள் இருப்பிடத்தை வைத்துதான் நடக்கிறது என்று கூறுகின்றனர்.

சிறப்பான யோகங்கள் பல ராசியின் அடிப்படையிலேயே கணிக்கப்படுகின்றன. அதாவது திங்கள் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து கணிக்கப்படுகின்றன. ராசி என்பது ஜாதகரின் உடல் என ஆருட கணிப்புகள் கூறுகின்றன.

ஜோதிடத்தைப் பொறுத்தவரை, திங்கள் ஒரு கோள் என கணக்கிட்டு, அதற்கு சிறப்பான இடம் கொடுக்கப்படுகிறது.

திங்கள் தொடர்பான, தமிழ் ஜாதக யோகங்களான சந்திர சுப யோகங்கள் மற்றும் சந்திர அசுப யோகங்கள், அனபா யோகம், சுனபா யோகம், துருதுரா யோகம், கஜகேசரி யோகம் அல்லது கேசரி யோகம், சந்திர மங்கள யோகம், அதியோகம், அமாவாசை யோகம் அல்லது ரவிச்சந்திர யோகம், குரு சந்திர யோகம், சதுர் சாகர யோகம்,கேமதுருமா யோகம், சகடயோகம், ஜாதகருக்கு உள்ளதா என இந்த நிகழ்நிலை பக்கத்தின் மூலம் கணிக்கலாம்.

நிலவின் (சந்திர) இருப்பின் படி தமிழ் ஜாதக யோகங்கள் கணிக்க

விளம்பரம்

Featured

  

Sarvashtaka Varga
Chart Calculator


Jaimini Astrology
Karaka Calculator


Upagraha Calculation
Kulikan, Mandi, Dhooma Calculator


Pancha Patchi Sastram
Agathiyar AruLiya


Find Jathaga Yogam
ஜாதக யோகங்கள் - தமிழ்


Chinese Gender Predictor
Guess Male or Female


Mayan Gender Predictor
Mayan way of finding Gender


Shettles Method
Gender Predictor


Chandra Yogam Calculator
Find Anba, Sunaba, Gajakesari yogams


Surya Yogam Calculator
Find Baskara, Putha Adithya yogam


Panch Mahapurush Yogam Calculator
Find Malavya, Amoka yogam etc.,


Rudraksha for Rashi
Which Rudraksha best for me?


Ratna / Ratan for Rashi
Which gemstone best for me?


ஆருடம் கற்க