விளம்பரம்

பஞ்ச மகா புருஷ யோகங்கள் Panch mahapurush yoga calculator - தமிழ் ஜாதக யோகங்கள்


பஞ்ச மகா புருஷ யோகங்கள் என்பது, ருசக யோகம் (செவ்வாய்), பத்ர யோகம் (அறிவன் / புத), அம்ச யோகம் (வியாழன்), மாளவியா யோகம் (வெள்ளி), சச யோகம் (காரி /சனி) என மொத்தம் 5 யோகங்கள் உள்ளடக்கியது.

Classification of Panch mahapurush yoga:

Ruchaka yoga: Mars in exaltation (Capricorn), mool trikona (Aries), and own sign (Scorpio) in Kendra houses (1, 4, 7, 10) results in Ruchaka yoga.

Bhadra yoga: Mercury in Virgo (exaltation and mooltrikona) and Gemini (own sign) in Kendra houses forms Bhadra yoga.

Hansa Yoga: Jupiter in Cancer (exaltation), Sagittarius (mooltrikona), and Pisces (own sign) in Kendra houses creates Hansa Yoga.

Malvya yoga: Venus in Pisces (exaltation), Libra (mooltrikona), or Taurus (own sign) in Kendra houses leads to Malvya yoga.

Shasha yoga: Saturn in Libra (exaltation), Aquarius (mool trikona), or Capricorn (own sign) gives rise to Shasha Yoga.

Panch Mahapurush Yoga in Kundali indicates a promising future filled with success and recognition. Nevertheless, it is crucial to remember that achievements do not materialize without effort, so it is important to consistently strive for your goals.

பஞ்ச மகா புருஷ யோகங்கள்

விளம்பரம்

Featured

  

Sarvashtaka Varga
Chart Calculator


Jaimini Astrology
Karaka Calculator


Upagraha Calculation
Kulikan, Mandi, Dhooma Calculator


Pancha Patchi Sastram
Agathiyar AruLiya


Find Jathaga Yogam
ஜாதக யோகங்கள் - தமிழ்


Chinese Gender Predictor
Guess Male or Female


Mayan Gender Predictor
Mayan way of finding Gender


Shettles Method
Gender Predictor


Chandra Yogam Calculator
Find Anba, Sunaba, Gajakesari yogams


Surya Yogam Calculator
Find Baskara, Putha Adithya yogam


Panch Mahapurush Yogam Calculator
Find Malavya, Amoka yogam etc.,


Rudraksha for Rashi
Which Rudraksha best for me?


Ratna / Ratan for Rashi
Which gemstone best for me?


ஆருடம் கற்க