ADVERTISEMENT

Sunday 12 th July 2020 | Today numerology for Number FOUR [ 4 ]

4, 13, 22, 31 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


தடங்கல்கள், எதிர்பாராத செலவுகள் மற்றும் ஏமாற்றங்கள்..

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை.

அனுகூலமான திசை வடக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT