ADVERTISEMENT

Sunday 12 th July 2020 | Today numerology for Number NINE [ 9 ]

9, 18, 27 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


தேவைகள் நிறைவேறும் நாள். எதிர்பாராத சந்திப்புகள் மகிழ்ச்சி தரும்..

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை.

அனுகூலமான திசை வடக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT