ADVERTISEMENT

Wednesday 14 th April 2021 | Today numerology for Number NINE [ 9 ]

9, 18, 27 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


இழப்புகள் மற்றும் விபத்து. இன்றைய செயல்களால் ஏமாற்றத்தை தவிர்க்க கவனமாக செயல்படவும்.வழக்கு விவகாரங்களில் வெற்றி கிடைக்கும்.

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் சிவப்பு.

அனுகூலமான திசை கிழக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT