விளம்பரம்

பிறப்பு ஜாதகம்


அடிப்படை பிறப்பு ஜாதகம், 120 ஆண்டுகளுக்கான தசா புக்தி பலன்கள், ஜாதகரின் குணாதிசயம், லக்ன பலன்கள், லக்ன பாவாதிபதி பலா பலன்கள், 16 வகை வர்க்க குண்டலி - பாவ கட்டங்கள், தோஷங்கள், இன்றைய நாளில் வியாழன் (குரு) பலம், என்ன பெயர் வைக்கலாம், பிறந்த விண்மீன் பலன்கள், என அனைத்து தகவல்களும் உள்ளடங்கிய ஏறத்தாழ 30 பக்கங்கள் கொண்ட பிறப்பு ஜாதகம், கட்டணம் ஏதும் இல்லாமல், இந்த நிகழ்நிலை தளம் மூலம் கணிக்கலாம்.
Apakrash Grahas and Upa Grahas in Rasi Chart. அபக்ரஷ் கோள்கள் மற்றும் உப கோள்கள் இராசி கட்டத்தில் இருக்கும் இடம், அஷ்டவர்க்கம் / சர்வாஷ்டக வர்க கட்டம், ஐம்பறவை (பஞ்சபட்சி), எண் கணிதம், குறித்த தகவல்கள்.
தென்னிந்திய தமிழ் முறைப்படி, திருக்கணித ஐந்திறன் நாள் காட்டி (திருக்கணித பஞ்சாங்கம்) பயன்படுத்தி, தமிழில் பிறந்த ஜாதகம் கணிக்கப்படுகிறது.

தகவல்களை உள்ளிட்டு, தமிழில் பிறந்த ஜாதகம் சில வினாடிகளில் கணிக்கலாம்
விளம்பரம்

Featured

  

Sarvashtaka Varga
Chart Calculator


Jaimini Astrology
Karaka Calculator


Upagraha Calculation
Kulikan, Mandi, Dhooma Calculator


Pancha Patchi Sastram
Agathiyar AruLiya


Find Jathaga Yogam
ஜாதக யோகங்கள் - தமிழ்


Chinese Gender Predictor
Guess Male or Female


Mayan Gender Predictor
Mayan way of finding Gender


Shettles Method
Gender Predictor


Chandra Yogam Calculator
Find Anba, Sunaba, Gajakesari yogams


Surya Yogam Calculator
Find Baskara, Putha Adithya yogam


Panch Mahapurush Yogam Calculator
Find Malavya, Amoka yogam etc.,


Rudraksha for Rashi
Which Rudraksha best for me?


Ratna / Ratan for Rashi
Which gemstone best for me?


ஆருடம் கற்க