மகரம் இராசிக்கான
2018 - 19 குரு பெயர்ச்சி பலன்

மகரம் இராசி

வியாழன் உங்கள் இராசியின் 12 -ஆம் வீட்டிற்கு பெயற்சி

வணக்கம் ராசிக்காரரே!

குரு தங்களின் ராசிக்கு 12வது இடத்தில் உள்ளார்.

அள்ளிக் கொடுக்கும் குரு உங்களை தற்பொது கொடுத்ததில் சிறிதளவை செலவு செய்யத் தூண்டுவார்.

நன்கொடை, கோயில் விடயங்கள் என பல்வேறு வகையில் செலவு செய்வீர்கள்.

வருவாய்க்கு மிஞ்சிய செலவு ஏற்படும்.

செலவு செய்வதே தங்க்ளின் வேலை என்றளவிற்கு வந்து நிற்கும்.

வெளி நாட்டு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.

திருமனத்திற்கு வெளியே தொடர்பு வைத்துக்கொள்ள தூண்டப்படுவீர்கள். எச்சரிக்கை தேவை. ஏனெனில், இதனால் தங்களின் மதிப்பு மரியாதை மொத்தமும், வாழ் நாள் முழுமைக்கும் வீனடிக்கப்படும். சந்தி சிரிக்கும்.

Jupiter - குரு aspects house 6 வது வீட்டின் மீது பார்வை கொள்கிறார்.

Jupiter - குரு தீங்கு சூழ்கிற நிலையில் இருக்கிறார். Jupiter - குரு transiting Vedha position to good position 2.

Jupiter - குரு is ruling and will improve the good results ஆட்சி செய்வதால், நன்மையே செய்வார்


மகரம் இராசிக்கான

முகப்பு