2020
ஆண்டு ரிஷபம் இராசி பலன்

ரிஷபம் இராசி

நிலவு தற்பொழுது சுவாதி நட்சத்திரத்தில் உள்ளார்.

இந்த நட்சத்திரம் ராகு க்கு உரிமையானதாகும்

ராசியில் ஞாயிறு(சூரியன்),வெள்ளி(சுக்கிரன்) கிரக(ங்கள்)ம் உள்ளது . ராசியானது செவ்வாய், வியாழன்(குரு), பார்வை பெறுகிறது.

ராசிக்கு 6 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் வறட்சி , பஞ்சம், இடம்விட்டு இடம் பெயர்தல், பிறர் செய்த குற்றத்திற்கு நீங்கள் தண்டனை அனுபவித்தல், வயிற்றளைச்சை நோய், மனைவி மக்களிடம் வெறுப்பு,

எதிலும் முழுமை இல்லாத நிலை, முயற்சிகள் வீணாதல், அரசாங்க பகை போன்ற தீய பலன்கள் ஏற்படும்.

தற்பொழுது பிறப்பு ராசிக்கு ஒன்பதில் காரி என்கிற சனி வரும்போது வீண் விரையம்,புண்ணிய செயல்கள் தடைபடல், தகப்பனாருக்கு கண்டம், சோகமான மனநிலை, நோய்கள், விபத்து ஏற்படும் வாய்ப்பு, நல்ல வாய்ப்புகள் கை நழுவுதல் போன்ற தீய்மை விளைவிக்கும் பலன்கள் ஏற்படும். பதினொன்றாம் இடத்தை சனி பார்ப்பதால் தொழிலில் பெரிய லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. மூன்றமிடத்தை பார்ப்பதால் மண திடம் குறைவு, காது சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்படலாம்.

ரிஷப இராசிக்கான

முகப்பு