ADVERTISEMENT

Sunday 12 th July 2020 | Today numerology for Number SIX [ 6 ]

6, 15, 24 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


இழப்புகள் மற்றும் விபத்து. இன்றைய செயல்களால் ஏமாற்றத்தை தவிர்க்க கவனமாக செயல்படவும்..

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை.

அனுகூலமான திசை வடக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT