ADVERTISEMENT

Sunday 12 th July 2020 | Today numerology for Number THREE [ 3 ]

3, 12, 21, 30 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


தெய்வ அனுகூலம். எண்ணியது நிறைவேறும்., செயல்களால் வெற்றி, நினைத்தது நடக்கும்..

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை.

அனுகூலமான திசை வடக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT