ADVERTISEMENT

Sunday 12 th July 2020 | Today numerology for Number FIVE [ 5 ]

5, 14, 23 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


உடல் நலத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். எண்ணியது நிறைவேறும்..

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை.

அனுகூலமான திசை வடக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT