ADVERTISEMENT

Sunday 12 th July 2020 | Today numerology for Number ONE [ 1 ]

1, 10, 19, 28 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


கடினமாக முயற்சித்தால் நினைத்தது நிறைவேறும்..

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை.

அனுகூலமான திசை வடக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT