ADVERTISEMENT

Sunday 12 th July 2020 | Today numerology for Number EIGHT [ 8 ]

8, 17, 26 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


வாகனத்தில் செல்லும்போது கவனமாக இருக்கவும். எதிலும் எச்சரிக்கை தேவை.

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் பச்சை.

அனுகூலமான திசை வடக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT