ADVERTISEMENT

Wednesday 14 th April 2021 | Today numerology for Number TWO [ 2 ]

2, 11, 20, 29 ஆகிய நாட்களில் பிறந்தவர்களுக்கு


வாகனத்தில் செல்லும்போது கவனமாக இருக்கவும். எதிலும் எச்சரிக்கை தேவைஅரசாங்கத்தின் மூலம் லாபம், சகோதரர்களுடன் சந்திப்பு.

இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நிறம் சிவப்பு.

அனுகூலமான திசை கிழக்கு.

You Might Also Like


ADVERTISEMENT